Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih

V okviru projekta Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih bomo za zaposlene izobraževalce odraslih v neformalnih izobraževalnih programih pripravili in izvedli različne programe usposabljanj s področja uporabe IKT tehnologije v izobraževanju, izbire in uporabe andragoških metod in didaktičnih pristopov, značilnosti različnih ciljnih skupin in drugih področij. Cilj projekta je tudi pripraviti strokovne podlage za sistematično spremljanje izobraževalnih potreb izobraževalcev odraslih v neformalnem izobraževanju.

Projekt financira/sofinancira:
Evropski socialni sklad in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
Obdobje trajanja projekta:
19. 6. 2020 - 31. 10. 2022
Vrednost projekta:
523.578,29 EUR
Ciljna skupina:
Zaposleni izobraževalci odraslih v neformalnih izobraževalnih programih
Partnerji/sponzorji projekta:
UPI - ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza Krško, MOCIS, Center za izobraževanje odraslih, Šolski center Velenje, RIC Novo mesto, Zasavska ljudska univerza

Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnih ciljev: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela. Več na www.eu-skladi.si
LOGOTI 

Spletna stran projekta Znanje za odličnostRAZPIS ZA ZUNANJE SODELAVCE PRI PRIPRAVI STROKOVNIH PODLAG

K sodelovanju vabimo zunanje sodelavce, ki bodo v okviru projekta Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih pomagali pri pripravi strokovnih podlag.

Aktivnosti zunanjih sodelavcev bodo naslednje:
- priprava seznama deležnikov v neformalnem izobraževanju odraslih;
- kontaktiranje deležnikov in animacija za izpolnitev spletne ankete;
- skrb za izpolnitev vsaj 100 spletnih anketnih vprašalnikov;
- priprava na intervjuje – izvedba 5 intervjujev – dokumentiranje intervjujev;
- pomoč pri izvedbi fokusnih skupin, druga pomoč pri pripravi strokovnih podlag.

Obdobje dela: november 2021 - marec 2022

Število ur: 180 ur

Ponudbe sprejemamo na elektronskem naslovu biserka.neuholt@upi.si, in sicer do 1. 11. 2021.


K SODELOVANJU VABIMO ZUNANJE SODELAVCE

UPI - ljudska univerza Žalec vabi k oddaji ponudb za izvajanje različnih programov izpopolnjevanj, ki jih bomo organizirali v okviru projekta Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih.

Iskana področja:

- računalništvo: MS Office, Office 365, MS Teams, Zoom in druga orodja za izvajanje kombiniranega učenja in izobraževanja na daljavo;
- andragogika;
- predagogika;
- nevrolingvistično programiranje;
- področje prehrane;
- psihologija;
- kineziologija;
- matematika in računalništvo;
- angleški in nemški jezik.

Kriteriji izbora:
- izobrazba in reference;
- izkušnje v izobraževanju odraslih;
- prilagodljivost glede termina;
- cena.

Cenik plačila je objavljen v navodilih MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014-2020.

Rok prijave: odprt do zaključka projekta, ki je 31. 10. 2022.

Zainteresirane izvajalce bomo kontaktirali pred pričetkom izvajanja posameznega programa izpopolnjevanja.

Prijave nam lahko pošljete na elektronski naslov lu-zalec@upi.si ali po pošti na UPI - ljudska univerza Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec.

Dodatne informacije: Biserka Neuholt Hlastec biserka.neuholt@upi.si  041 699 316

Vabljeni k sodelovanju!


1. PARTNERSKI SESTANEK

23. septembra je v Žalcu potekal prvi partnerski sestanek v okviru projekta Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih.

S partnerji smo pregledali zastavljene cilje in rezultate ter se dogovorili o aktivnostih, ki jih moramo izvesti do konca leta 2020.

Ljudska univerza Krško, MOCIS, Center za izobraževanje odraslih, Šolski center Velenje, RIC Novo mesto in Zasavska ljudska univerza - veselimo se našega skupnega sodelovanja!

1.partnerski sestanek NIPO


2. PARTNERSKI SESTANEK

Drugi partnerski sestanek je potekal 5. 5. 2021 preko Zooma. Sestanek smo partnerji pričeli s poročanjem o izvedbi programov v sklopu projekta, glavna tema sestanka pa je bila priprava strokovnih podlag, in sicer pilotnega testiranja in raziskovalne okrogle mize.

NIPO - 2. partnerski sestanek (Zoom)


3. PARTNERSKI SESTANEK

Tretji partnerski sestanek je potekal 18. 10. 2021, ravno tako preko Zooma. Partnerji projekta Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih smo povzeli cilje priprav strokovnih podlag in se dogovarjali glede namena in organizacije vmesne raziskovalne okrogle mize, ki bo potekala v novembru 2021.

ZNANJE ZA ODLIČNOST V NEFORMALNEM IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Cilji projekta:

Udeležencem NIPO omogočiti dostop do vseživljenjskega učenja - udeležbo v programih usposabljanj, ki bodo pripravljeni v skladu z aktualnimi izobraževalnimi potrebami udeležencev NIPO - s tem pa tudi izboljšanje njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večjo zaposljivost in mobilnost med področju dela, osebni razvoj in aktivno delovanje v sodobni družbi.

Vključite se lahko v naslednje programe usposabljanj:

Kombinirano učenje - izzivi in priložnosti

Dvig kvalitete življenja oseb s posebnimi potrebami

Samoobvladovanje stresa in skrb za psihofizično ravnovesje

Izvajanje izobraževanja na daljavo 

Izboljšajmo komunikacijske in vodstvene veščine s pomočjo NLP 

Skrb zase v delovnem okolju in doma 

Usposobljen za delo z Romi v izobraževanju

Zdravi in vitalni na delovnem mestu 

Uvod v NLP za izobraževalce odraslih

Pismenost v tujem jeziku za izobraževalce odraslih

Promocija in trženje v izobraževanju odraslih

Prebudimo svoj karizmatični jaz

Pripraviti strokovne podlage za sistematično spremljanje izobraževalnih potreb udeležencev NIPO.

Glavne aktivnosti v okviru projekta:

  • priprava, organizacija in izvedba programov usposabljanj;
  • aktivnosti za pripravo strokovnih podlag;
  • animacija in promocija projekta;
  •  predstavitev rezultatov projekta. 

Kazalniki:

V okviru predlaganega projekta bomo:

•       pripravili in potrdili (strokovni aktiv pri poslovodečem partnerju) vsaj 3 programe izpopolnjevanj v času trajanja projekta (od tega smo 1 program izpopolnjevanja že priložili elaboratu);

•       v skladu s terminskim načrtom organizirali 90 izvedb usposabljanj, pri čemer bo vsak konzorcijski partner poskrbel za 15 izvedb;

•       v programe izpopolnjevanj vključili 1260 udeležencev NIPO, od katerih bo programe izpopolnjevanj uspešno zaključilo vsaj 1236 udeležencev NIPO;

•       pripravili 1 strokovne podlage.

Ciljna skupina 

obsega vse zaposlene izobraževalce odraslih v neformalnih izobraževalnih programih, sodelavce v drugih projektih (LAS projekti in drugi regionalni projekti, ESS projekti, mednarodni projekti, sodelavce v okviru aktivnosti, kot so teden vseživljenjskega učenja, parada učenja, teden trajnostnega razvoja, mentorje študijskih krožkov, ki so izobraževalci odraslih oziroma vsaj prepoznani kot ustrezen kader za izobraževanje odraslih in osebe, ki so zaposlene v podjetjih, javnih ustanovah, nevladnih organizacijah in ki so izobraževalci odraslih oziroma vsaj prepoznani kot ustrezen kader za izobraževanje odraslih

Kontaktni osebi:

Biserka Neuholt Hlastec, biserka.neuholt@upi.si; 03 713 35 68
Tina Baloh, tina.baloh@upi.si; 03 713 35 71

PRIČELI SMO S SPLETNIM ANKETIRANJEM

V mesecu novembru smo objavili spletni anketni vprašalnik in s tem začeli z obsežnim anketiranjem, v katerega bomo vključili kar 500 izobraževalcev odraslih. Do ankete lahko izobraževalci odraslih dostopate in jo izpolnite na https://1ka.arnes.si/a/30894. Vaši odgovori nam bodo v veliko pomoč pri projektu.

REZULTATI PROJEKTA, PREDSTAVLJENI NA VMESNI RAZISKOVALNI OKROGLI MIZI

12. 11. 2021 smo na daljavo izvedli vmesno raziskovalno okroglo mizo. Na njej smo med drugim predstavili rezultate izvajanja projekta
Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih. Vas pa povabimo, da se z njimi seznanite v spodnji predstavitvi.

Predstavitev raziskovalna okrogla miza 12.11.2021

POVZETEK

Uvodoma je vodja projekta Biserka Neuholt Hlastec predstavila namen, cilje, izpeljane in načrtovane aktivnosti in navedla organizacije, ki tvorijo projektno partnerstvo. V nadaljevanju je dr. Marko Radovan predstavil anketni vprašalnik ter rezultate pilotnega testiranja ankete in izpostavil pomen sodelovanje študentov andragogike pri izvedbi intervjujev.

Sledila je okrogla miza, katere gostje so bile dr. Tanja Možina z Andragoškega centra Slovenije, predsednica združenja ZiSS mag. Maja Radinović Hajdič, predstavnica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje Aljana Šantej ter skrbnica projekta na MIZŠ Nina Jug. Ga. Jug se zaradi bolezni ni mogla udeležiti okrogle mize in je odgovore posredovala po e-pošti. Okroglo mizo je moderiral dr. Marko Radovan.

Gostjam so bila zastavljena vprašanja z naslednjih dveh področij: 

1. spremenjene prakse v neformalnem izobraževanju odraslih med epidemijo

2. neformalno izobraževanje odraslih po epidemiji in izobraževalec odraslih prihodnosti

V nadaljevanju predstavljamo ključne misli pogovora z gostjami okrogle mize.

 

mag. Maja Radinović Hajdič, predsednica združenja ZiSS

Poudari ranljive ciljne skupine kot tiste skupine, s katerimi primarno delamo v izobraževanju odraslih, in pomen njihovega vključevanja. Vključevanje je prioriteta in je bila v času spletnega izobraževanja okrnjena. Pri delu z ranljivimi ciljnimi skupinami gre namreč za srečevanje, za druženje, to pa je pri spletnem izobraževanju umanjkalo. ''Pomembno je, da smo vključujoči.''

"Neformalno izobraževanje bi morala prevladati nad formalnim." Kaj bi obdržali? Projektni sestanki v okviru projektov Erasmus+ bi lahko bili na daljavo. Zavzema se za hibridno obliko izobraževanja. Izobraževalec odraslih naj ostane humanist in naj na udeleženca gledat kot na posameznika "tukaj in zdaj".

 

Aljana Šantej, predstavnica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje

Tudi ga. Šantej izpostavi socialno vključenost, ki jo omogočajo skupinske oblike dela v živo, ki pomenijo tudi druženje. Pove, da so se sicer oblikovale tudi spletne skupnosti. Pozitivni vidiki dela na daljavo: omogočeno je bilo srečevanje učečih se iz vse Slovenije, št. udeležencev ni bilo omejeno, inovativnost metod (npr. likovni krožek). Primarno ostaja v ospredju socialni vidik.

Veliko poudarka so dali na usposobljenost mentorjev, saj so izvedli kar 35 delavnic za mentorje in člane študijskih krožkov. Ankete so pokazale, da starost ni bila omejitev za spletno izobraževanje! Udeleženci vidijo veliko prednosti: niso izključeni, imajo strukturiran urnik, manj so odvisni od mlajših, povezani med seboj tudi po spletu.

Ostaja pa breme digitalne nepismenosti.

Vloga izobraževalca odraslih je družbena, pomaga pri opolnomočenju ljudi za obvladovanje sprememb. Kaj obdržati? Spletna izobraževanja naj se ohranijo, mentor naj ima možnost izbrati metodo dela. Izobraževalce odraslih je potrebno usposobiti za iskanje ustreznih učnih virov.

Nina Jug, skrbnica projekta na MIZŠ

Poudari pomen tehnične, andragoške, pedagoške in administrativne podpore. Prišlo je do spremenjenega odnosa izobraževanja odraslih do IKT-ja. Priložnost vidi v oblikovanju digitalnih učnih gradiv. Potreben je sistematičen pristop.

Prihodnost je v spletnem učenju, v katerem vidi veliko pozitivnih lastnosti. Potrebno je izboljšati in razvijati digitalna gradiva, ki naj bodo uporabna in interaktivna. Izobraževalec odraslih naj bo prilagodljiv, naj sledi IKT novostim in se izpopolnjuje. Moral bo tudi znati izdelati interaktivno gradivo.

dr. Tanja Možina, sodelavka Andragoškega centra Slovenije

ACS se je soočal s pomanjkanjem tehnične podpore. ''Lahko si to gremo, če imamo pogoje za to." O celotni izkušnji bo izšla tudi publikacija. Nekateri kolegi so se skušali usposabljanju s področja IKT  izogniti (nelagodnost ob spretnejših mlajših kolegih. Svetuje, da damo pri intervjujih prednost učiteljem. Želi si višji nivo spletnega izobraževanja.

Neformalno izobraževanje odraslih ima velik družbeni potencial. IO naj bo družbeno odgovorno in naj v osnovi ostane humanistično.

Drugi komentarji

dr. Nataša Potočnik, direktorica ACS

Potrebno je razvijati didaktiko poučevanja bodisi za hibridni bodisi kombiniran način učenja. Poudari pomen povratne informacije pri delu na daljavo.

dr. Marko Radovan, sodelavec projekta Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih

Spletne skupnosti lahko rešujejo življenje, saj se ne morejo vsi vključiti v izobraževanje v živo. Pomembno je spodbujati te skupnosti.

Spletna stran projekta Znanje za odličnost

PREDSTAVITVENI FILMČEK O PROJEKTU

18. novembra 2020 smo sodelovali na virtualni tržnici na Letnem posvetu v izobraževanju odraslih, na kateri smo predstavili projekt Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih.