Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

TPK 2018 - 2022 (Krepitev kompetenc 2018 - 2022 v Savinjski regiji)

Projekt TPK 2018 - 2022 je nadaljevanje iztekajočega se projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji 2016 - 2019. Namenjen je vsem zaposlenim in tudi brezposelnim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Pogoj je, da ste starejši od 45 let in imate pridobljeno največ 3 letno poklicno izobrazbo. Vsi programi za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc so za vključene udeležence popolnoma BREZPLAČNI!

Projekt financira/sofinancira:
Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Obdobje trajanja projekta:
14. 9. 2018 - 31.10. 2022
Vrednost projekta:
836.542,69 EUR
Ciljna skupina:
Zaposleni, brezposelni, starejši od 45 let, s pridobljeno največ 3 letno poklicno izobrazbo
Partnerji/sponzorji projekta:
UPI - ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza Rogaška Slatina, Šolski center Celje
Krepitev kompetenc 2018 - 2022 v Savinjski regiji                                                           

UPI – ljudska univerza Žalec je bila s projektom KREPITEV KOMPETENC 2018 - 2022 V SAVINJSKI REGIJI izbrana na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022.

CILJ PROJEKTA je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 - nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje ) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

V projekt bomo vključili 1333 vključenih udeležencev, od teh jih bo najmanj 70% starejših od 45 let.                                                                             

Projekt poteka od 14. 9. 2018 in se bo zaključil 31. 10. 2022.

 loko_tpk

PROGRAMI, ki jih bomo izvajali v okviru celotnega konzorcija:

* Javno veljavni programi UŽU: Beremo in pišemo skupaj, Izzivi podeželja, Razgibajmo življenje z učenjem, Knjige so zame)

* Javno veljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik

* Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev

* Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle

* neformalni izobraževalni programi: Sporazumevanje v slovenskem jeziku, Sporazumevanje v tujih jezikih (angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina), Komunikacija na delovnem mestu in v prostem času, Uporaba računalnika in digitalne tehnologije za potrebe poklica

* Program za uporabo načel HACCP sistema

* Programi priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

USPOSABLJANJE ZA PRIPRAVE NA NPK OPERATER/OPERATERKA NA  CNC STROJU

PROGRAM PRIPRAV NA NPK S PODROČJA VARJENJA

PRIPRAVE NA NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

* Program priprav na opravljanje izpitov: iz slovenskega jezika, iz tujih jezikov - osnovna raven, iz znanja računalništva ECDL - PRIPRAVE NA ECDL START

* Program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka

* Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij: NPK socialni oskrbovalec na domu, varilec, operater na CNC stroju

* Izpiti: izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na osnovni ravni, izpit za pridobitev certifikata iz tujega jezika - DIC osnovna raven, izpit za modul osnovnega programa ECDL

Programi so za udeležence BREZPLAČNI, saj so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

 

INFORMACIJE IN PRIJAVE:

Biserka Neuholt Hlastec, organizatorica izobraževanja, e: biserka.neuholt@upi.si, tel.: 03 713 35 68

 

Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnih ciljev: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.