Šola prijaznih ljudi

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018 - 2022

Projekt Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 - 2022 je nadaljevanje iztekajočega se projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji 2016 - 2019. Namenjen je vsem zaposlenim in tudi brezposelnim, med temi pa prednostno starejšim od 45 let, ki so nižje izobraženi ali manj usposobljeni in potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela oziroma na delovnem mestu. Programi za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, zato so za vključene udeležence BREZPLAČNI!

Projekt financira/sofinancira:
Evropski socialni sklad in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
Obdobje trajanja projekta:
14. 9. 2018 - 31.10. 2022
Vrednost projekta:
836.542,69 EUR
Ciljna skupina:
Odrasli (zaposleni in brezposelni), ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi, prednostno starejši od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.
Partnerji/sponzorji projekta:
UPI - ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza Rogaška Slatina, Šolski center Celje
Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnih ciljev: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. Več na  www.eu-skladi.si
LOGOTI 

Izobraževalni programi v šolskem letu 2019/20.URNIK Pomlad 2020

URNIK (7)V tečaje se lahko BREZPLAČNO vključite tako zaposleni kot tudi brezposelni z končano največ srednjo šolo. Pri vključitvi bodo imeli prednost starejši od 45 let.

Vsi, ki se boste vključili v priprave za NPK socialni oskrbovalec na domu, lahko BREZPLAČNO opravljate tudi izpit.

PRIJAVE SPREJEMAMO DO ZAPOLNITVE SKUPIN na lu-zalec@upi.si ali biserka.neuholt@upi.si  ali tina.ojstersek@upi.si  

INFORMACIJE:

Biserka Neuholt Hlastec, organizatorica izobraževanja, e: biserka.neuholt@upi.si,  tel.: 03 713 35 68 

Tina Ojsteršek, strokovna sodelavka, e:  tina.ojstersek@upi.si; tel.: 03 713 35 66 


 

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

Naziv projekta: Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018 - 2022

Konzorcijski partnerji: UPI – ljudska univerza Žalec (prijavitelj), Ljudska univerza Rogaška Slatina, Šolski center Celje

Trajanje projekta: 14. 9. 2018 – 31. 10. 2022

Skupna vrednost projekta: 836.542,69 EUR

Cilj javnega razpisa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 - nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje ) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.


Cilji projekta so:

- odraslim (zaposlenim in brezposelnim) s pripravo in izvedbo ustreznih izobraževalnih programov omogočiti, da bodo povečali oziroma izboljšali svoje splošno in poklicno znanje, spretnosti in kompetence,

- pomagati odraslim, da bodo izboljšali svojo sposobnost prilagajanja spremembam na trgu dela in v družbi ter povečali svojo konkurenčnost na trgu dela,

- povečati zaposljivost brezposelnih oseb in njihovo mobilnost na trgu dela,

- ozaveščati odrasle o pomenu vseživljenjskega učenja za izboljševanje znanja, spretnosti in kompetenc ter za osebno rast, lažje obvladovanje sprememb in načrtovanje poklicne kariere,

- povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko izobraževanje in učenje,

- prispevati k socialnemu vključevanju, aktivnemu državljanstvu in osebnemu razvoju odraslih,

- povezati čim več ključnih deležnikov v lokalnem okolju in tako prispevati k zmanjšati strukturnega neskladja na trgu dela.


Specifični cilji projekta pa so

- skupaj s konzorcijskimi partnerji za odrasle pripraviti in izvesti kakovostne izobraževalne programa za krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc s poudarkom na razvoju kompetenc s področja IKT tehnologij in preverjanja za javno veljavne izpite, nacionalne poklicne kvalifikacije, ECDL;

- izvajati svetovanje v procesu izobraževanja, ki vključuje naslednje elemente andragoškega dela s ciljno skupino: pripravo izvedbenega načrta, svetovalno podporo med izvajanjem izobraževanja, spremljanje napredovanja in evalvacijo, ki vključuje tudi samooceno udeleženca in popis kompetenc po programu;

- razvijati in v programe vpeljevati nove učne metode in tehnike v skladu z najnovejšimi ugotovitvami strokovne javnosti;

- ažurno in v skladu z zahtevami javnega razpisa spremljati izvajanje in doseganje določenih kazalnikov;

- organizatorjem in izvajalcev izobraževalnih programov omogočiti udeležbo na usposabljanjih, povezanih z razpisom, v organizaciji ACS ali ministrstva;

- izvesti zaključno konferenco;

- krepiti in nadgraditi že obstoječe konzorcijsko partnerstvo in sistematično skrbeti za izmenjavo dobrih izkušenj in praks;

- okrepiti sodelovanje med gospodarstvom in Zavodom za zaposlovanje na eni strani ter med izobraževanjem in podpornimi institucijami v Savinjski regiji na drugi strani;

- skupaj s partnerji in ključnimi deležniki izvajati stalne promocijske, animacijske  in evalvacijske aktivnosti in skrbeti za nenehen dvig kakovosti izobraževalnih storitev.


Ciljna skupina: ODRASLI, ki so MANJ USPOSOBLJENI, NIŽJE IZOBRAŽENI (vključno z ISCED 3 - nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na STAREJŠIH OD 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Pričakovani kazalniki učinka

- 1333 vključenih udeležencev v izobraževalne programe, od teh jih bo najmanj 70% starejših od 45 let;

- 1333 zbranih obrazcev 7 Vprašalnik za spremljanje podatkov udeležencev na operacijah (zbrani podatki o udeležencih glede na spol - enakopravna zastopanost, izobrazbo in status)

Pričakovani kazalniki rezultata

- 1308 udeležencev bo uspešno zaključilo program (98% od 977);

- 1308 izdanih potrdil o usposabljanju skupaj s popisom kompetenc;

- 1308 zbranih obrazcev 7 Vprašalnik za spremljanje podatkov udeležencev na operacijah (zbrani kazalniki glede na statusne spremembe udeležencev najkasneje 4 tedne po zaključenem programu in najkasneje 6 mesecev po zaključenem programu).

 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI V OKVIRU PROJEKTA:


PROGRAMI, ki se bodo izvajali v skladu z analizo potreb za celoten konzorcij

a) Javno veljavni programi UŽU: Beremo in pišemo skupaj, Izzivi podeželja, Razgibajmo življenje z učenjem, Knjige so zame)


b) Javno veljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik


c) Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev


d) Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle


e) neformalni izobraževalni programi za odrasle NIPO

e1 Program sporazumevanje v slovenskem jeziku

e2 Program sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh:

PREŽIVETVENA RAVEN A1 (angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina)

OSVEŽITVENI TEČAJ A2 (vmesna raven; angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina)

e3 pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti

KOMUNIKACIJA NA DELOVNEM MESTU IN V PROSTEM ČASU

e4 pridobivanje digitalnih kompetenc RDO

UPORABA RAČUNALNIKA IN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE POKLICA

f) Program za uporabo načel HACCP sistema

g) Programi priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

USPOSABLJANJE ZA PRIPRAVE NA NPK OPERATER/OPERATERKA NA  CNC STROJU

PROGRAM PRIPRAV NA NPK S PODROČJA VARJENJA

PRIPRAVE NA NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

h) Program priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika

i) Program priprave na opravljanje izpita iz tujih jezikov - osnovna raven

j) Programi priprave na opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL

PRIPRAVE NA ECDL START

k) Program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka

l) Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

l1 preverjanje in potrjevanje na NPK socialni oskrbovalec na domu, varilec, operater na CNC stroju

l2 izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na osnovni ravni

l5 izpit za pridobitev certifikata iz tujega jezika - DIC osnovna raven

l6 izpit za modul osnovnega programa ECDL