Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

LAS SSD: Manj olja, več okolja

V okviru javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Spodnje Savinjske doline izvajamo projekt »Manj olja, več okolja«. Operacija zbiranja odpadnega jedilnega olja (OJO) obsega razdelitev gospodinjskih posodic po posameznih gospodinjstvih in umeščanje zbirnih posod na pilotnem območju Občine Žalec v LAS SSD. Cilj je zmanjšati OJO, ki zaide v kanalizacijo in vključevanje v že obstoječe projekte predelave olja. Izvedli bomo izobraževalne in promocijske dogodke o možnostih zbiranja in predelave OJO (npr. v dišeče eko ali nagrobne sveče). Projekt je namenjen prebivalcem mestnih središč in zaselkov, pri katerih želi spodbuditi okoljsko ozaveščeno vedenje.

Projekt financira/sofinancira:
LAS Spodnje Savinjske doline, Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
Obdobje trajanja projekta:
Januar 2022 - september 2022
Vrednost projekta:
31.521,75 EUR
Ciljna skupina:
Prebivalci celotne Spodnje Savinjske doline, ranljive skupine (starejši in marginalizirani, mladi)
Partnerji/sponzorji projekta:
Turistično društvo Žalec, Občina Žalec in UPI – ljudska univerza Žalec

UPI - ljudska univerza Žalec je prejemnik sredstev programa Evropskega sklada za regionalni razvoj.

LAS SSD: Manj olja, več okolja

Trajanje: januar 2022 - september 2022

Projekt, katerega cilj je zmanjšati OJO, ki zaide v kanalizacijo in vključevanje v že obstoječe projekte predelave olja, izvajamo prijavitelj projekta LAS Spodnje Savinjske doline in parterji: Turistično društvo Žalec, Občina Žalec in UPI – ljudska univerza Žalec. Veliko vlogo ima tudi EU, in sicer; Evropski sklad za regionalni razvoj.

izobraževalne in promocijske dogodke o možnostih zbiranja in predelave OJO (npr. v dišeče eko ali nagrobne sveče). Projekt je namenjen prebivalcem mestnih središč in zaselkov, pri katerih želi spodbuditi okoljsko ozaveščeno vedenje.

--------------------------------------------------------------------------

V okviru projekta smo na UPI Žalec sodelovali pri organizaciji odprtja dveh zbiralnih centrov odpadnega jedilnega olja (UPI Žalec, 3. 6. 2022, OŠ Šempeter, 23. 6. 2022), organizaciji in izvedbi 5 delavnic izdelave sveč iz odpadnega jedilnega olja po občinah Spodnje Savinjske doline (julij - avgust 2022) ter pri razdeljevanju posodic za gospodinjstva in promociji projekta. 

Koordinatorica projekta: Mihaela Anclin 

PRP-LEADER-EU-SLO-barvnilas-logo-11

Logotip_Evropske_komisije

Vabljeni k ogledu naše  Facebook strani.

Odpadno jedilno olje (OJO) je nevarni odpadek. Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur. list RS 70/08) določa gospodinjstvom, da odpadno jedilno olje zbirajo ločeno in odpeljejo na zbirne centre ali predajo v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov na terenu. Mešanje z ostalimi komunalnimi odpadki je prepovedano. Ne sme se zlivati v kanalizacijo, greznice ali neposredno v površinske vode. Odpadno olje je živilo, ki s tem, ko konča v okolju (v tleh ali v vodi), predstavlja zelo visoko organsko onesnaženje. Mikroorganizmi ga v naravi razgrajujejo več let, do takrat negativno vpliva na onesnažene ekosisteme. Odpadna voda je z vsebnostjo jedilnega olja 3.800-krat bolj obremenjena kot običajna komunalna odpadna voda. En liter na dan odvrženega jedilnega olja v kanalizacijo tako predstavlja obremenitev, ekvivalentno 19 ljudem.

Občina Žalec (OŽ) je od leta 2018 vključena v evropsko mrežo Zero Waste občin. Zaenkrat je odpadno jedilno olje v OŽ ena izmed frakcij gospodinjskih odpadkov (papir, steklo, organski, MKO, embalaža), ki še ni vpeta v ulično zbiranje na ekoloških otokih. Operacija obsega namestitev 8 zbirnih posod (200 L) v vseh večjih urbanih območjih v občini Žalec, kot pilotnem območju SSD, zraven že obstoječih ekoloških otokov ter razdelitev 3500 gospodinjskih posodic (1,6 L) po posameznih gospodinjstvih na tem območju. Cilj je zmanjšati OJO, ki zaide v kanalizacijo in vključevanje v že obstoječe projekte predelave olja. Vršilo se bo aktivno zbiranje odpadnega olja s strani gospodinjstev ter organiziran odvoz s strani podjetja, ki odvaža olje po Sloveniji. Po ustanovitvi uličnega zbiranja se bo stremelo k predelavi odpadnega jedilnega olja v dišeče eko ali nagrobne sveče.

 V ostalih območjih SSD bodo izvedeni izobraževalni in promocijski dogodki o možnostih zbiranja odpadnega jedilnega olja. Poudarek bo na njegovi potencialni predelavi v kontekstu krožnega gospodarstva. S promocijo projekta želimo povezati lokalna društva in druge občine SSD k skupnemu zasledovanju ciljev blaženja podnebnih sprememb tudi izven območja samega zbiranja OJO.

Vršil se bo nadzor nad zbiranjem preko rednega spremljanja poročil o zbranih količinah. V primeru uspešnega zbiranja in zadostnih količin se lahko občina priključi večjemu projektu, ki bi zajemal tudi možnosti predelave v pogonsko gorivo ali druge produkte. Možnosti nadaljnje predelave OJO in uspeha samega pilotnega projekta bodo pokazala priporočila, pripravljena v okviru te operacije. Po zaključku projekta želimo ureditev uličnega zbiranja OJO razširiti v ostala manjša naselja občine Žalec, ki niso predmet tega razpisa in v ostale občine SSD.

 Projekt bo izveden v eni fazi v letu 2022 (marec-september). Koordinator projekta je TD Žalec, ki izvaja nadzor nad implementacijo projekta, vodi postavitev uličnih zbiralnikov, koordinira distribucijo posodic, izvaja promocijo zbiranja OJO (zloženka za gospodinjstva ob prejemu posodice, družbena omrežja, youtube (video) navodila, članek v Utripu, aktivnosti na mestni tržnici in ostalih območjih SSD). Občina Žalec bo financirala nabavo uličnih zbiralnikov in posodic za gospodinjstva in sodelovala pri ostalih aktivnostih, UPI pa izvaja organizacijo delavnic na temo izdelovanja sveč iz OJO v OŽ in izven občine Žalec (Braslovče, Prebold, Polzela, Vransko/Tabor), sodeluje pri distribuciji posodic, informiranju in osveščanju.

 

Kazalniki projekta

Število postavljenih uličnih zbirnih mest za OJO 200 l (8)

Število razdeljenih posodic (3.500)

Količina zbranega odpadnega jedilnega olja (ca 200l olja/mesec)

Število objav, informacijskih kampanj in delavnic na temo OJO (20)

Število prebivalcev, na katere vpliva izvajanje operacije (3.500)

Število vzpostavljenih inovativnih razvojnih partnerstev za skupne aktivnosti (1)

Število izvedenih programov usposabljanj in izobraževanj (1)

Število operacij za prilagajanje podnebnim spremembam (1)

Število novih programov aktivnega vključevanja ranljivih skupin prebivalstva v družbo (1)

Število deležnikov na lokalni ravni vključenih v izvajanje projektov CLLD (3)

20220623_111130     IMG_20220603_101335 

Ob odprtju zbirnega mesta odpadnega jedilnega olja pri UPI Žalec (3. junij 2022) in pri OŠ Šempeter (23. junij 2022).

V občinah Spodnje Savinjske doline smo v poletnem času za različne ciljne skupine izvedli delavnice izdelovanja dišečih svečk iz odpadnega jedilnega olja.

Izdelovanje sveč iz odpadnega jedilnega olja, UPI Žalec 7.7.2022-8318      polzela       IMG_20220825_154939