Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Zaključek izobraževanja Srednješolski program


Zaključni izpit

Zaključni izpit je zaključek za udeležence, ki obiskujejo programe srednjega poklicnega izobraževanja. Obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor, ki vsebuje praktični del s teorijo.

Pred opravljanjem zaključnega izpita na UPI – ljudski univerzi Žalec potekajo priprave. Kandidat, ki je v zadnjem letniku dosegel odlično oceno iz slovenščine, je oproščen opravljanja slovenščine na zaključnem izpitu.

Kandidat, ki je že opravljal zaključni izpit in je bil uspešen pri posamezni izpitni enoti, opravlja samo izpitno enoto, pri kateri je bil ocenjen negativno. Izpitne enote lahko opravlja večkrat v naslednjih izpitnih rokih.

Izpitni  roki

Koledar ZAKLJUČNI IZPIT 2022-23

Prijave

pdfPrijava k zaključnemu izpitu - obrazec
pdfOdjava od zaključnega izpita - obrazec

Obrazec za prijavo ali odjavo od zaključnega izpita oddate v referatu.


Poklicna matura

Poklicna matura je zaključek izobraževanja za udeležence, ki obiskujejo program srednjega strokovnega izobraževanja, program poklicno-tehniškega izobraževanja in program poklicnega tečaja. Kandidati z opravljeno poklicno maturo pridobijo srednjo strokovno izobrazbo. 

Pogoje za pristop k poklicni maturi izpolnjujejo kandidati, ki uspešno opravijo zaključni letnik oziroma vse obveznosti po izobraževalnem programu, ki ga obiskujejo.
Pred opravljanjem poklicne mature na UPI – ljudski univerzi Žalec potekajo priprave v januarju in maju.
Poklicna matura obsega obvezni in izbirni del.

Obvezni del predstavljata prvi in drugi predmet poklicne mature:

  • prvi predmet: pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • drugi predmet: pisni in ustni izpit iz strokovno teoretičnih vsebin.

Izbirni del obsega tretji in četrti predmet:

  • tretji predmet: pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (angleščina ali nemščina) po izbiri kandidata,
  • četrti predmet: izdelek oziroma storitev in zagovor.

Izpitni  roki

Poklicna matura se izvaja v treh rokih: spomladanskem, jesenskem in zimskem. Odrasli udeleženci izobraževanja lahko opravljajo poklicno maturo v dveh delih

KOLEDAR POM 2023-24

Prijave

Udeleženci izobraževanja se k poklicni maturi prijavijo najpozneje 60 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku in najpozneje 45 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature v jesenskem in zimskem izpitnem roku. Kandidat odda predhodno prijavo k poklicni maturi v tekočem šolskem letu do 15. novembra.

pdf Prijava k poklicni maturi - obrazec
pdf Odjava od poklicne mature - obrazec
Obrazec za prijavo ali odjavo od poklicne mature oddate v referatu.

Pravila in postopek ocenjevanja

Postopek ocenjevanja  in meje za ocene določi Državna komisija za poklicno maturo in s tem seznani šolsko maturitetno komisijo. 

Popravni izpit

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na  isti šoli. V kolikor na ta način ne uspe, opravlja kandidat poklicno maturo ponovno v celoti, razen četrte izpitne enote, ki ima trajno vrednost.
Vse zakonske podlage in informacije v zvezi s potekom poklicne mature so na voljo na spletni strani Državnega izpitnega centra www.ric.si.


Splošna matura

Splošna matura je zaključek izobraževanja za udeležence, ki obiskujejo program ekonomske gimnazije in maturitetni tečaj. 

Pogoje za pristop k splošni maturi izpolnjujejo kandidati, ki uspešno opravijo zaključni letnik oziroma vse obveznosti po izobraževalnem programu, ki ga obiskujejo, ali v letu, ko pristopajo k splošni maturi, dopolnijo 21 let.

Splošna matura obsega obvezni in izbirni del.

Obvezni del predstavljajo naslednji predmeti:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz matematike,
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika (angleščina ali nemščina).

Izbirni del obsega izbiro dveh predmetov, ki jih izvajamo na UPI-LU Žalec v skladu s številom prijav in sicer kandidati lahko izbirajo med naslednjimi predmeti: zgodovina, geografija, psihologija, ekonomija in sociologija.

Izpitni  roki

Splošna matura se izvaja v dveh rokih, spomladanskem in jesenskem. Odrasli udeleženci izobraževanja lahko opravljajo splošno maturo v dveh delih.

KOLEDAR SM 2023-24

Prijave

Udeleženci izobraževanja se k splošni maturi prijavijo najpozneje 60 dni pred rokom za opravljanje splošne mature v spomladanskem izpitnem roku in najpozneje 45 dni pred rokom za opravljanje splošne mature v jesenskem izpitnem roku. Kandidat odda predhodno prijavo k splošni maturi v tekočem šolskem letu do 15. novembra. Vse dodatne informacije in pravilniki v zvezi z opravljanjem splošne mature pa so na voljo na spletni strani Državnega izpitnega centra www.ric.si.

Prijava k splošni maturi - obrazec
Prijava k izpitu iz maturitetnega predmeta splošne mature - obrazec
Odjava od splošne mature - obrazec
Obrazec za prijavo ali odjavo od splošne mature oddate v referatu.

Pravila in postopek ocenjevanja

Pravila in postopek ocenjevanja določi Državna komisija za splošno maturo in s tem seznani šolsko maturitetno komisijo.

Popravni izpit

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami pri splošni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju splošne mature na isti šoli. V kolikor na ta način ne uspe, opravlja kandidat splošno maturo v celoti ponovno.
Vse zakonske podlage in informacije v zvezi s potekom splošne mature so na voljo na spletni strani Državnega izpitnega centra www.ric.si.