Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

SŠ - Predšolska vzgoja - ssi Srednješolski program

*Spletna učilnica*

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=23682

Vpis in vpisni pogoji:

Uspešno končana osnovna šola, končano nižje poklicno izobraževanje ali nedokončana srednja šola.

Organizacija predavanj:

Predavanja potekajo v seminarski obliki v popoldanskem času večkrat tedensko.

Predmetnik:

Predmet izbirnost Št. KT
Slovenščina obvezno 24
Matematika obvezno 19
Tuji jezik obvezno 20
Umetnost obvezno 4
Zgodovina obvezno 6
Geografija obvezno 6
Sociologija obvezno 3
Psihologija Obvezno 3
Fizika obvezno 3
Kemija obvezno 3
Biologija obvezno 6
Veščine sporazumevanja obvezno 5
Pedagogika in pedag. pristopi v predšolskem obdobju obvezno 5
Razvoj in učenje predš. otroka obvezno 6
Varno in zdravo okolje obvezno 5
Kurikulum oddelka v vrtcu obvezno 5
Igre za otroke obvezno 4
Ustvarjalno izražanje obvezno 20
Matematika za otroke obvezno 4
Jezikovno izražanje otrok obvezno 4
Naravoslovje za otroke obvezno 4
Družboslovje za otroke obvezno 4
Inform. - komunik. tehnologija Obvezno 4
Šport za otroke obvezno 6
Praktični pouk obvezno 10
Praktično usposabljanje z delom obvezno 20
Interesne dejavnosti obvezno 14
Odprti kurikulum Obvezno 14

Izpiti in izpitni roki:

Izpiti potekajo v skladu s programom in pravilnikom o ocenjevanju (ustno, pisno, ustno in pisno, v obliki izdelka oz. storitve). Izpite, ki se jih že opravili v predhodnem izobraževanju, vam lahko na podlagi vloge za priznavanje, priznamo. Izpitni roki so določeni vnaprej za ves semester; oktobra se objavijo izpitni roki za zimski semester, januarja pa za letni semester.

Delovna praksa:

Praktično usposabljanje z delom je del predmetnika in je obvezno. Kandidati ga opravijo v vrtcu, in sicer 120 ur.

Zaključek izobraževanja:

Izobraževanje poteka dve leti. Svojo izobraževalno pot boste zaključili s poklicno maturo, ki vsebuje:

  • obvezni del (pisni in ustni izpit iz slovenščine ter pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok) in
  • izbirni del (pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter izpitni nastop in zagovor).

Poklicna matura poteka 3-krat na leto (spomladanski, jesenski in zimski rok).

Status udeleženca:

Udeleženci srednješolskih programov na Ljudski univerzi Žalec si pridobijo status udeleženca izobraževanja odraslih. Za vse tiste, ki so mlajši od 26 let, niso zaposleni in niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje to pomeni, da imajo enake pravice (status) kot dijaki, ki se izobražujejo redno.