Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Kakovost - Svetovalec za kakovost Na UPI – ljudski univerzi Žalec posvečamo skrbi za kakovosti veliko pozornosti.

Že več kot desetletje uspešno upravičujemo podeljeni certifikat kakovosti ISO 9001, od leta 2006 smo vključeni v projekt POKI, leta 2009 pa smo se prijavili na javni razpis »Sofinanciranje razvoja kakovosti v izobraževanju odraslih od 2009 do 2013«.  Skupaj s še 13 izobraževalnimi ustanovami smo bili izbrani za sodelovanje v projektu Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 - 2011, podprojekt Usposabljanje za samoevalvacijo v izobraževanju odraslih, aktivnost Usposabljanje novih svetovalcev za kakovost.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo RS za šolstvo in šport, projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Program usposabljanja svetovalcev za kakovost vsebinsko izvaja Andragoški center Slovenije in traja eno leto. Namen projekta je usposobiti svetovalca za kakovost, katerega vloga bo predvsem:  

 • Svetovanje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese uvajanja in izpeljevanje samoevalvacije,
 • Svetovanje za večjo učinkovitost v procesih presojanja in razvijanja kakovosti,
 • Koordiniranje aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih,
 • Izpeljevanje aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih.

Tako se v  letu 2011 usposablja za  svetovalko za kakovost ga. Marjana Rogel Peršič, ki se bo udeleževala usposabljanj in v sodelovanju s člani skupine za kakovost izvedla različne aktivnosti za presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih.

Potek aktivnosti projekta

Januar 2011
S projektom smo pričeli v januarju 2011, ko je bila organizirana uvodna delavnica na Andragoškem centru Slovenije, kjer smo se seznanili z aktivnostmi projekta, nalogami in pričakovanimi učinki:

 • Usposobljena ena oseba za opravljanje nalog svetovalca za kakovost.
 • Oseba, ki se usposablja za opravljanje nalog svetovalca za kakovost, se udeleži vsaj 4 delavnic, namenjenih usposabljanju za delovanje svetovalca za kakovost v izobraževalni organizaciji.
 • Svetovalec za kakovost bo deloval v izobraževalni organizaciji.
 • Izdelana, sprejeta in natisnjena listina o kakovosti.
 • Dopolnjena spletna stran o kakovosti.

Februar 2011
Svetovalka za kakovost sem 14. 2. članom skupine za kakovost predstavila projekt. S člani smo se dogovorili o vlogah posameznikov znotraj izvedbe projekta. Za potrebe projekta in nadaljnje aktivnosti smo natančno opredeliti trenutno stanje glede kakovosti Žalec in tako izdelali Analizo sistema kakovosti na UPI – ljudski univerzi Žalec, ki zajema naslednja poglavja:

 • umeščenost sistema kakovosti v dejavnosti izobraževalne organizacije,
 • opredeljevanje kakovosti,
 • presojanje kakovosti,
 • razvijanje kakovosti.

Marec 2011
V marcu je bilo drugo usposabljanje na ACS, kjer smo spoznali metodo kolegialne presoje in se seznanili z načinom, postopki ter načrtom izpeljave kolegialnih obiskov. Pri tem smo spoznavali vlogo kolegialnih presojevalcev in vlogo koordinatorjev kolegialnega obiska v izobraževalni organizaciji, nova znanja smo tudi praktično preizkusili z igro vlog.
UPI – ljudska univerza Žalec je bila skupaj z Ljudsko univerzo Ajdovščina izžrebana za kolegialni obisk Zasavske ljudske univerze. S strani ACS-ja je delo koordinirala ga. Sonja Klemenčič.

April 2011
Kolegialni obisk smo izvedli 21. 4. 2011 na Zasavski ljudski univerzi. Pred tem smo presojevalke Helena Furlan, Sonja Klemenčič in Marjana Rogel Peršič natančno presojale samoevalvacijsko poročilo omenjene izobraževalne organizacije in se po dogovorjenih merilih pripravljale za dodatno presojo s pomočjo vprašanj. Stekle so tudi aktivnosti za pripravo listine kakovosti.
Zapis o izpeljani kolegialni presoji na Zasavski ljudski univerzi

Maj 2011
V maju smo presojevalke pripravljale končno poročilo kolegialnega obiska s predlogi izboljšav, svoje izkušnje o pripravi in poteku presoje pa sem kot svetovalka za kakovost predstavila tudi ostalim članom skupine za kakovost.

Junij 2011
V juniju je na Andragoškem centru RS potekala tretja delavnica, na kateri smo se svetovalci za kakovost dogovorili o pripravi Listine za kakovost. S stani ACS smo dobili povratne informacije o urejenosti naših spletnih strani v zvezi s kakovostjo ter dobili napotke o objavi vsebin na spletni podstrani o kakovosti. Poleg tega smo z dokazili o izvajanju kakovosti uspešno upravičili podaljšanje pravice do uporabe znaka POKI.

Julij, avgust 2011
Dopolnitev spletnih strani z vsebinami o kakovosti, priprava informacij o projektu v promocijske namene in objave v publikacijah.
Izdelali smo listino kakovosti, v kateri so zapisani standardi, ki jih zagotavljamo udeležencem izobraževanj na UPI – ljudski univerzi Žalec.

September 2011
Vloga svetovalke za kakovost je bila posvečena predvsem svetovanju glede urejanja dokumentacije, priprave letnega poročila o kakovosti, pripravi na redni inšpekcijski pregled in začetka nove izobraževalne sezone.

Oktober, november, december 2011
Zadnja delavnica v okviru projekta je bila organizirana na Andragoškem centru RS v oktobru 2011. Svetovalci za kakovost smo pregledali opravljene aktivnosti in opredelili, kaj je še potrebno opraviti do zaključka projekta.
Poskrbeli smo za tisk listine kakovosti, izdelali akcijski načrt za naslednje obdobje ter dopolnili in uredili prenovljene spletne strani.
V decembru smo izvedli delavnico za zaposlene na temo učinkovito vodenje sestankov in upravljanje časa.
Vsekakor pa se z zaključkom projekta delo svetovalca za kakovost ne konča, saj je namen usposabljanja ravno kontinuirano delo na področju kakovosti v posamezni izobraževalni organizaciji še naprej. Vključevali pa se bomo tudi v novosti, ki jih za obdobje 2012 – 2014 pripravlja Andragoški center RS:

 • občasna srečanja vseh do sedaj usposobljenih svetovalcev za kakovost z namenom priprave novih skupnih aktivnosti na področju dela za kakovost,
 • spletna učilnica za svetovalce kakovosti, ki bo namenjena izmenjavi izkušenj in informacij,
 • program usposabljanja za svetovalce in učno gradivo o vlogi svetovalca,
 • izboljšana baza vprašanj za anketne vprašalnike,
 • nova infrastrukturna podpora samoevalvacijam v organizacijah za izobraževanje odraslih.

Svetovalka za kakovost: Marjana Rogel Peršič 03 713 35 64 ali marjana.persic@upi.si

Listina kakovosti

Listino kakovosti smo sprejeli na Andragoškem zboru, ki je bil 11. julija 2011. Sprejeto listino kakovosi si lahko pogledate tukaj