SŠ - Gastronomija in turizem Srednješolski program

Vpis in vpisni pogoji:

Uspešno končana osnovna šola, končano nižje poklicno izobraževanje ali nedokončana srednja šola.

Organizacija predavanj:

Predavanja potekajo v seminarski obliki v popoldanskem času večkrat tedensko.

Predmetnik:

Predmet izbirnost Št. KT
Slovenščina obvezno 24
Matematika obvezno 19
Tuji jezik I obvezno 20
Tuji jezik II obvezno 8
Umetnost obvezno 3
Zgodovina obvezno 5
Geografija obvezno 5
Sociologija izbirno 3
Psihologija izbirno 3
Fizika obvezno 3
Kemija obvezno 3
Biologija obvezno 3
Osnove gostinstva in turizma obvezno 8
Podjetništvo in zakonodaja obvezno 8
Poslovno komuniciranje in IKT obvezno 8
Izbirni strokovni modul obvezno 12
Izbirni strokovni moduli obvezno 30
Praktični pouk obvezno 24
Praktično usposabljanje z delom obvezno 12
Interesne dejavnosti obvezno 14
Odprti kurikulum obvezno 27

Izpiti in izpitni roki:

Izpiti potekajo v skladu s programom in pravilnikom o ocenjevanju (ustno, pisno, ustno in pisno, v obliki izdelka oz. storitve). Izpite, ki se jih že opravili v predhodnem izobraževanju, vam lahko na podlagi vloge za priznavanje, priznamo. Izpitni roki so določeni vnaprej za ves semester; oktobra se objavijo izpitni roki za zimski semester, januarja pa za letni semester. 

Delovna praksa: 

Praktično usposabljanje z delom je del predmetnika in je obvezno. Kandidati ga opravijo v podjetju, in sicer 76 ur. Če so v podjetju zaposleni več kot tri leta pa lahko oddajo vlogo za priznavanje praktičnega usposabljanja z delom. 

Zaključek izobraževanja: 

Izobraževanje poteka dve leti. Svojo izobraževalno pot boste zaključili s poklicno maturo, ki vsebuje: 

  • obvezni del (pisni in ustni izpit iz slovenščine ter pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom) in
  • izbirni del (pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika in izdelek oziroma storitev in zagovor).

Poklicna matura poteka 3-krat na leto (spomladanski, jesenski in zimski rok). 

Status udeleženca: 

Udeleženci srednješolskih programov na Ljudski univerzi Žalec si pridobijo status udeleženca izobraževanja odraslih. Za vse tiste, ki so mlajši od 27 let, niso zaposleni in niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje to pomeni, da imajo enake pravice (status) kot dijaki, ki se izobražujejo redno.